LO's mål 2017

LO skal skabe synlige resultater for de danske lønmodtagere. Her på siden finder du mål for 2017. LO som politisk organisation arbejder naturligvis på mange andre felter end hovedmålene.

1. Overenskomsterne 2017 skal sikre udvikling af reallønnen

LO-lønmodtagernes realløn skal udvikles positivt samtidig med fremgang i beskæftigelsen. Overenskomstfornyelser aftales af LO’s medlemsforbund og karteller. LO skal medvirke til at understøtte forbundenes bestræbelser for at nå et resultat, der kan godkendes af medlemmerne med størst mulig ja-procent og stemmedeltagelse ved en efterfølgende urafstemning. Herunder skal LO understøtte den nødvendige koordination på tværs af overenskomstområderne

Se tema: Ny overenskomst 2017

2. En reform af voksen- og efteruddannelsessystemet

LO indgår trepartsaftale om et stærkere og mere sammenhængende voksen- og efteruddannelsessystem, som forbedrer vilkår og rammer for lønmodtagernes deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse.

Se tema om trepartsaftale

3. Social dumping skal mindskes

LO skal styrke vidensgrundlaget og indsatsen for social dumping samt påvirke den europæiske regulering. Der må iværksættes yderligere og mere målrettet forskning i social dumping, samtidigt med at fagbevægelsen styrker sin egen indsamling og systematisering af viden. Det skal sikres, at LO’s prioriteter bliver en del af den endelige revision af udstationeringsdirektivet.

4. Flere gode år på arbejdsmarkedet til lønmodtagerne

LO skal udarbejde analyser, der sætter fokus på og skaber debat om udfordringerne ved den stigende pensionsalder. Målet er at sikre LO-lønmodtagerne bedre muligheder for flere gode år på arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem en stærkere indsats for arbejdsmiljøet, efteruddannelsen og seniorpolitikken, samtidig med at seniorførtidspensionen forbedres, så den bliver et reelt tilbud til nedslidte lønmodtagere.

Se tema: Højere pensionsalder, nej tak

5. Ny viden om håndtering af atypiske ansættelser

LO skal analysere udbredelsen og konsekvenserne af atypisk ansatte på det danske arbejdsmarked og fremlægge forslag til håndtering af atypiske ansættelser på arbejdsmarkedet og områdets organisering.

6. Gode rammer for udvikling af den offentlige sektor

LO vil skabe rammerne for en mere kvalificeret debat om den offentlige sektor og pege på centrale lovændringer og styringsmæssige rammer, der bedre kan understøtte, at medarbejdere og ledere i den offentlige sektor lykkes med kerneopgaven.

7. Fokus på handelspolitik

LO vil være en stærk aktør i en faktadrevet debat om en progressiv handelspolitik, der fremmer LO- medlemmernes interesser, og som adresserer de udfordringer, den voksende globalisering har for danske lønmodtagere.

8. Afklaring af LO/FTF 2020-samarbejdet

LO fremlægger en afklaring og et muligt grundlag for en ny hovedorganisation som opfølgning på LO-kongressens særlige beslutning. Dette hovedmål foreligger selvstændigt beskrevet i styredokumenterne for den politiske styregruppe mellem LO og FTF

Se mere på loftf2020.dk