Privatlivspolitik

EU’s persondataforordning såvel som databeskyttelsesloven er trådt i kraft. Tilsammen vil de udgøre den gældende persondatalovgivning.

Persondataforordningen som har direkte virkning i alle EU’s medlemslande, stiller større krav til behandlingen og opbevaringen af personoplysninger end tidligere, med henblik på at styrke beskyttelsen af EU-borgernes personoplysninger. Forordningen og den danske databeskyttelseslov gælder selvfølgelig også for Landsorganisationen i Danmark (LO), som er Danmarks største hovedorganisation. LO kæmper for ordnede forhold for  medlemmerne i vores medlemsforbund.

Det er derfor en meget vigtig opgave for os at beskytte de personoplysninger, som vi behandler. Det gælder bl.a. tilmelding til FIU-kurser, håndtering af sager i det arbejdsretlige system, hvis du ansøger om en stilling hos os, eller hvis du tilmelder dig vore nyhedsbreve.

Du kan læse nærmere i vores opdaterede privatlivspolitik nedenfor.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan LO behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger, der er omfattet af behandlingen, ligesom der vil være en beskrivelse af formålet og behandlingsgrundlaget. Der vil også være en beskrivelse af de tilfælde hvor dine oplysninger bliver videregivet til en tredjepart. Desuden vil det fremgå, hvilke rettigheder du som registreret kan påberåbe dig.

 

1                     DATAANSVARLIG

Landsorganisationen i Danmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 

2                      KONTAKTOPLYSNINGER

 

Landsorganisationen i Danmark

CVR: 31432812

Islands Brygge 32D

2300 København

E-mail: persondata@lo.dk

Tlf.nr..: 35 24 60 00

3                      BEHANDLING

Beskrivelse af handlingen Formål Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring
FIUSYS (Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem). Der tilbydes uddannelse for tillidsvalgte og fagligt aktive i fagbevægelsen. Dine oplysninger videregives fra forbundene til LO i forbindelse med varetagelse af kursusadministration. For at kunne supportere og administrere FIU- systemet, er det nødvendigt, at der overføres personoplysninger om dig, når du skal deltage på et kursus som FIU administrerer.

For at kunne forbedre brugeroplevelsen på FIU’s hjemmeside, indsamles oplysninger ved brug af hjemmesiden. Se nærmere i vores cookie-politik link.

Udover almindelige personoplysninger som; navn, adresse, arbejdsgiver, arbejdsplads, uddannelse, stillingsbetegnelse, kontingenttype og tillidshverv, behandles der også følsomme oplysninger, herunder oplysning om fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Der kan være tilfælde, hvor der er behov for yderligere oplysninger i forbindelse med din deltagelse på et kursus, hvorfor der fra nogle forbund videregives flere personoplysninger end de nævnte.

For at sikre en entydig identifikation i systemet, behandles der desuden cpr-n.

LO modtager personoplysninger fra fagforbundene og direkte fra dig, når du anvender tilmeldingssiden til FIU-kurser og mitfiu. Ovenstående oplysninger videregives fra dit fagforbund med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b, og behandles i FIUSYS i medfør af samme grundlag. I LO benyttes eksterne systemleverandører og samarbejdspartnere, som leverer systemer, support, drift og som i kraft heraf vil have adgang til personoplysninger. Der er indgået databehandleraftaler med disse. Vi opbevarer oplysninger, så længe det er nødvendigt til de nævnte formål. Dine oplysninger vil blive opbevaret indtil du melder dig ud af dit forbund.

Oplysninger der vedrører regnskabsmateriale slettes efter 5 år plus indeværende år jf. bogføringsloven.

 

Håndtering af sager i det arbejdsretlige system Det forbund du er medlem af kan anmode LO’s juridiske afdeling om at yde assistance i forbindelse med eventuelle faglige sager hvor du måtte være involveret. I forbindelse med førelse af faglige sager, vil der udover almindelige oplysninger blive behandlet følsomme oplysninger. Typer af personoplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til, navn, arbejdsgiver, cpr.nr., lønforhold, ansættelsespapirer, billede og helbredsoplysninger. LO modtager personoplysninger fra fagforbundene. De nævnte personoplysninger videregives fra dit fagforbund med hjemmel i Databeskyttelseslovens § 12. Oplysninger vil blive videregivet til relevante parter; herunder arbejdsretten, faglig voldgift, tvistløsningsnævn og dommere.  Det er muligt at en sag genoptages og derfor kan dine oplysninger blive opbevaret ud fra en konkret vurdering og med hjemmel i forældelseslovens kapitel III.

 

 

Behandling af sager i udvalg og nævn. LO er repræsenteret i forskellige faglige udvalg og nævn som beskikkede medlemmer.

Det kan bl.a. være  arbejdsmiljøklagenævnet, ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg og erhvervssygdomsudvalget.

I forbindelse med behandling af disse sager, vil der udover almindelige oplysninger blive behandlet følsomme oplysninger;herunder oplysning om fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Typer af personoplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, navn, arbejdsgiver, cpr.nr., lønforhold, ansættelsespapirer, billede og helbredsoplysninger. LO modtager personoplysningerne fra offentlige myndigheder. Udvalgsmedlemmer kan være udpeget af beskæftigelsesministeren efter de er udpeget af LO, og i andre tilfælde vil beskikkede deltagere finde hjemmel i bl.a. arbejdsmiljøloven. Sager vil blive drøftet til udvalgs- og nævnsmøder.

 

Oplysninger fra møderne hvor der tages stilling til enkelte sager, opbevares efterfølgende, da de kan blive gjort til genstand for klage. Oplysningerne vil blive opbevaret efter en konkret vurdering og med hjemmel i forældelsesfristerne i forældelseslovens kapitel III.
Nyhedsbreve/pressemeddelelser LO udgiver nyhedsbreve, herunder vedrørende økonomisk politik samt pressemeddelelser via LO.dk, ligesom der  også udgives LO’s engelske nyhedsbreve. I forbindelse med tilmelding hertil, behandles den oplyste e-mailadresse, klokkeslæt, dato, kategorier af nyhedsbreve og IP-adresse. LO indsamler personoplysningerne fra dig, når du tilmelder dig, og når du gør brug af nyhedsbrevene. LO kan behandle disse oplysninger, da der i forbindelse med din tilmelding er indhentet et samtykke fra dig. Dine oplysninger videregives til en leverandør, som står for udsendelsen af nyhedsbrevene. Der er indgået en databehandleraftale med denne. Dine oplysninger opbevares, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Dine oplysninger vil efterfølgende blive anonymiseret, og de anonymiserede data vil blive brugt til statistiske formål.
Ansøgninger For at vi kan vurdere en ansøgning og tilbyde en stilling, er det nødvendigt at behandle personoplysninger om dig. Vi behandler følgende oplysninger:

Navn, adresse, fødselsdato, køn, e-mail, tlf.nr., ansøgning, CV, karakterudskrifter, diplomer og evt. referencer og anbefalinger.

Vi behandler kun de oplysninger, som du giver os. LO kan behandle disse oplysninger, i medfør af det afgivet samtykke, som indhentes i forbindelse med, at du indsender din ansøgning. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart og behandles kun internt i LO. Hvis du ikke tilbydes en stilling, gemmer vi de oplysninger som du har afgivet i 6 måneder, hvorefter de slettes.

 

Konferencer og møder arrangeret af LO LO indsamler personoplysninger i forbindelse med afholdelse af møder og konferencer. Disse oplysninger bruges til at finde ud af, hvem der deltager i det givne arrangement, og samme oplysninger vil også fremgå af en deltagerliste, således at deltagerne ved, hvem de andre deltagere er. Der indsamles følgende almindelige personoplysninger: navn, mailadresse, telefonnr. og navn på virksomhed/organisation. LO modtager personoplysninger via NemTilmeld.dk, når du anvender tilmeldingssiden til mødet/konferencen. Personoplysningerne behandles i medfør af interesseafvejningsreglen jf. persondata-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f. LO videregiver ikke de indsamlede oplysninger til tredjepart. Oplysningerne slettes efter LO’s interne sletteprocedure/politik
Møder i LO-bygningen Når du deltager i et møde i LO-bygningen, vil du blive mødt af et gæsteregistreringssystem, så vi kan sikre os, at det kun er deltagere til et møde, som får adgang til bygningen. Der indsamles følgende almindelige personoplysninger: navn samt tid og dato for fremmøde i LO-bygningen. LO modtager oplysning om dit navn fra dig når du anvender gæsteregistrerings-systemet. Personoplysningerne behandles i medfør af interesseafvejningsreglen jf. persondata-forordningens artikel 6, stk. 1, litra f. LO videregiver ikke de indsamlede oplysninger til tredjepart. Oplysningerne ligger på servere hos LO og opbevares så længe, det er nødvendigt til det nævnte formål.

 

Oplysningerne slettes efter LO’s interne sletteprocedure/politik.

 

4                    REGISTREREDES RETTIGHEDER

Persondataforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Indsigtsret: Det vil sige, at du kan anmode os om at få indsigt i de oplysninger vi har om dig, samt få disse udleveret.
  • Ret til berigtigelse: Betyder, at du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet.
  • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig som vi behandler. Der kan være undtagelser, som indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger som vi er forpligtet til at opbevare jf. lovgivningen eller såfremt oplysningerne skal bruges til at fastlægge eller gøre retskrav gældende.
  • Ret til begrænsning: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, såfremt du mener, at dine oplysninger er ukorrekte, eller hvis oplysningerne behandles ulovligt. Herudover er der også en ret til begrænsning, hvis dine oplysninger er nødvendige at opbevare for at fastlægge eller gøre retskrav gældende, eller hvis du har gjort indsigelse mod en behandling.
  • Ret til indsigelse: Det er muligt at gøre indsigelse mod en behandling, såfremt dine oplysninger bruges til direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Betyder, at du kan modtage dine afgivne oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for at flytte dem til en anden enhed.
  • Herudover kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).
  • Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Du skal være opmærksom på, at der er betingelser, der gør sig gældende, og undtagelser der finder anvendelse i forhold til udøvelsen af ovenstående rettigheder. Din anmodning vil derfor altid blive konkret vurderet. Læs nærmere i forordningens kapitel III.

 

5                    OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

6                    SIKKERHED

LO har med en intern sikkerhedspolitik, retningslinjer for behandling af personoplysning samt løbende opmærksom sørget for, at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Ligeledes har vi truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til hensigt at beskytte mod uautoriseret adgang og tilintetgørelse.

7                     KLAGE

Du har mulighed for at klage til os, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling, ligesom du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. www.datatilsynet.dk

 

8                    LOVGIVNING

Persondataforordningen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Databeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

Sidst opdateret 24. maj 2018